ผานะวงค์ น. ผลการใช้โปรแกรมลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2562. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 125–141, 2021. DOI: 10.14456/taj.2019.10. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/253772. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.