สองทิศ ร. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดตรัง. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 142–153, 2019. DOI: 10.14456/taj.2019.11. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/253776. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.