วารสารโรคเอดส์. วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 34, n. 2, p. 70–143, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/257968. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.