จิรวัฒนะไพศาล ธ. ผลของสารสกัด THC จากกัญชาต่อความเจริญอาหาร ภูมิคุ้มกันชนิด CD4 และปริมาณไวรัสเอชไอวี ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 35, n. 1, p. 52–59, 2023. DOI: 10.14456/taj.2023.5. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/260400. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.