ลำใย ส.; ปันคำ ท.; วงค์กัญญา ร.; บาริศรี ศ.; พุทธเจริญ โ.; สุภารักษ์ ส.; อุ่นผล เ.; ธรรมชาติ น.; โรจนวิวัฒน์ อ. การพัฒนาขั้นตอนการศึกษาการใช้งานชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองสำหรับประกอบการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 35, n. 2, p. 69–85, 2023. DOI: 10.14456/taj.2023.7. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/261487. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.