สมแวง อ.; พึ่งสำราญ ด.; พันพึ่ง ส.; ดาราวุฒิมาประกรณ์ น.; สกุลทักษิณ พ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศ. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 35, n. 2, p. 86–100, 2023. DOI: 10.14456/taj.2023.8. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/261956. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.