ปฐวีศรีสุธา ป. การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคซิฟิลิสในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ในโรงพยาบาลศูนย์ระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564. วารสารโรคเอดส์, [S. l.], v. 35, n. 2, p. 101–112, 2023. DOI: 10.14456/taj.2023.9. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/263494. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.