สูฝน ภรกต. 2020. “ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ดา้ นเอชไอวี เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การอยู่ร่วมกัน โดยไม่รังเกียจในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน”. วารสารโรคเอดส์ 32 (1):1-14. https://doi.org/10.14456/taj.2020.1.