บัวสกุล ปริศนา, แสงประเสริฐ พงศธร, และ กิตติเยาวมาลย์ รสพร. 2020. “ความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ N. Gonorrhoeae ในปี พ.ศ. 2555-2561”. วารสารโรคเอดส์ 32 (2):42-53. https://doi.org/10.14456/taj.2020.4.