บำรุงศักดิ์ บุศรา, ภูมินิยม ศิวิมล, และ เหลืองประสิทธิ์ รุ่งนภา. 2020. “การพัฒนาและทวนสอบชุดตรวจหาการติดเชื้อ Chlamydia Trachomatis ด้วยวิธี in-House Real-Time PCR ที่คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”. วารสารโรคเอดส์ 32 (1):28-41. https://doi.org/10.14456/taj.2020.3.