กลัดพ่วง บุญเชิด, ยุงไธสง ชำนาญ, และ กมลวัทน์ ผลิน. 2021. “อัตราความชุกการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาลขนาดใหญ่จากการตรวจด้วยวิธี Interferon-Gamma Release Assay (IGRA)”. วารสารโรคเอดส์ 33 (1):21-35. https://doi.org/10.14456/10.14456/taj.2021.3.