รัศมี อภิษฎา, และ รัตนเลิศนาวี จุไรรัตน์. 2019. “การติดเชื้อเอชไอวีในแรงงานข้ามชาติที่เป็นโรคซิฟิลิสและมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์: การศึกษาในจังหวัดพังงา”. วารสารโรคเอดส์ 31 (1):9-20. https://doi.org/10.14456/taj.2019.2.