วารสารโรคเอดส์ ผู้รับผิดชอบ. 2021. “วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564”. วารสารโรคเอดส์ 33 (1):1-35. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/249946.