ภูริศรี ทนงศรี. 2021. “การพัฒนาชุดกิจกรรมการอบรมตามหลักการ GE-TICA เรื่อง โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”. วารสารโรคเอดส์ 33 (2):91-101. https://doi.org/10.14456/taj.2021.8.