วารสารโรคเอดส์ ผู้รับผิดชอบ. 2021. “วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564”. วารสารโรคเอดส์ 33 (2):36-101. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/251252.