พฤฒิสืบ กัญญา. 2021. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดนัดการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต”. วารสารโรคเอดส์ 33 (3):139-50. https://doi.org/10.14456/taj.2021.12.