พันธ์เพชร สามารถ. 2022. “การวิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”. วารสารโรคเอดส์ 34 (1):20-34. https://doi.org/10.14456/taj.2022.2.