วารสารโรคเอดส์ ผู้จัดการ. 2021. “วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555”. วารสารโรคเอดส์ 24 (1):1-55. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/252293.