จันทรธานีวัฒน์ เครือทิพย์, ชนะแก้ว ภัทรษราณี, อุดม ธีรดล, และ ทาริยะอินทร์ อำนวย. 2021. “ประเมินผลโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันและ ดูแลรักษาเอ็ชไอวี ในกลุ่มผู้ต้องขังในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง”. วารสารโรคเอดส์ 24 (1):1-8. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/252294.