ดาราวุฒิมาประกรณ์ นิพนธ์, พึ่งสำราญ ดุสิตา, ฮะวังจู ดลชัย, ตะเพียนทอง คมกฤช, และ จันทร์แย้ม สุรางค์. 2022. “ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์เสี่ยงในการใช้ถุงยางอนามัยกับความสนใจใช้ยาต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง”. วารสารโรคเอดส์ 34 (1):58-69. https://doi.org/10.14456/taj.2022.5.