วารสารโรคเอดส์ ผู้จัดการ. 2021. “วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2564”. วารสารโรคเอดส์ 33 (3):102-64. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/253536.