อัมพวา ภูโมกข์. 2019. “ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดสงขลา”. วารสารโรคเอดส์ 31 (1):21-31. https://doi.org/10.14456/taj.2019.3.