คูวิวัฒนชัย พรชัย, และ มอโท สุรัตน์ดา. 2021. “การเปรียบเทียบผลของการยับยั้งไวรัส ในการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมรักษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเทียบกับ กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมของโรงพยาบาลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี”. วารสารโรคเอดส์ 31 (1):32-39. https://doi.org/10.14456/taj.2019.4.