พูลเกษร สหภาพ, และ ธไนศวรรยางกูล สุรศักดิ์. 2021. “ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553”. วารสารโรคเอดส์ 31 (2):55-69. https://doi.org/10.14456/taj.2019.6.