ธารณธนบูลย์ วันทนีย์. 2021. “การประเมินรูปแบบการดูแล รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ของภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารโรคเอดส์ 31 (2):70-84. https://doi.org/10.14456/taj.2019.7.