ตั้งปฐมวงศ์ ณัฏฐวัฒน์. 2021. “การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์: ภาพตัวแทน และความหมายต่อคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ”. วารสารโรคเอดส์ 31 (3):103-15. https://doi.org/10.14456/taj.2019.8.