นามวงศ์ ถนอม, คำพัฒน์ สุกัญญา, และ ปรัชญคุปต์ ปิญชาน์. 2021. “อัตราความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเยาวชน จังหวัดยโสธร”. วารสารโรคเอดส์ 31 (3):116-24. https://doi.org/10.14456/taj.2019.9.