ผานะวงค์ นาวา. 2021. “ผลการใช้โปรแกรมลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2562”. วารสารโรคเอดส์ 31 (3):125-41. https://doi.org/10.14456/taj.2019.10.