สองทิศ รัตติยา. 2019. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดตรัง”. วารสารโรคเอดส์ 31 (3):142-53. https://doi.org/10.14456/taj.2019.11.