วารสารโรคเอดส์. 2022. “วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565”. วารสารโรคเอดส์ 34 (2):70-143. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiAIDSJournal/article/view/257968.