จิรวัฒนะไพศาล ธิดาพร. 2023. “ผลของสารสกัด THC จากกัญชาต่อความเจริญอาหาร ภูมิคุ้มกันชนิด CD4 และปริมาณไวรัสเอชไอวี ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์”. วารสารโรคเอดส์ 35 (1):52-59. https://doi.org/10.14456/taj.2023.5.