สมแวง อรรถกร, พึ่งสำราญ ดุสิตา, พันพึ่ง สุรีย์พร, ดาราวุฒิมาประกรณ์ นิพนธ์, และ สกุลทักษิณ พงษ์ศักดิ์. 2023. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศ”. วารสารโรคเอดส์ 35 (2):86-100. https://doi.org/10.14456/taj.2023.8.