ปฐวีศรีสุธา ประดิษฐ์. 2023. “การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคซิฟิลิสในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ในโรงพยาบาลศูนย์ระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564”. วารสารโรคเอดส์ 35 (2):101-12. https://doi.org/10.14456/taj.2023.9.