สูฝน ภ. (2020) “ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ดา้ นเอชไอวี เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การอยู่ร่วมกัน โดยไม่รังเกียจในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน”, วารสารโรคเอดส์, 32(1), น. 1–14. doi: 10.14456/taj.2020.1.