บัวสกุล ป. ., แสงประเสริฐ พ. . และ กิตติเยาวมาลย์ ร. . (2020) “ความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ N. gonorrhoeae ในปี พ.ศ. 2555-2561”, วารสารโรคเอดส์, 32(2), น. 42–53. doi: 10.14456/taj.2020.4.