บำรุงศักดิ์ บ. ., ภูมินิยม ศ. และ เหลืองประสิทธิ์ ร. . (2020) “การพัฒนาและทวนสอบชุดตรวจหาการติดเชื้อ Chlamydia trachomatis ด้วยวิธี in-house real-time PCR ที่คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”, วารสารโรคเอดส์, 32(1), น. 28–41. doi: 10.14456/taj.2020.3.