กลัดพ่วง บ., ยุงไธสง ช. . . . . . และ กมลวัทน์ ผ. . . . (2021) “อัตราความชุกการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาลขนาดใหญ่จากการตรวจด้วยวิธี Interferon-Gamma Release Assay (IGRA)”, วารสารโรคเอดส์, 33(1), น. 21–35. doi: 10.14456/10.14456/taj.2021.3.