รัศมี อ. . และ รัตนเลิศนาวี จ. . (2019) “การติดเชื้อเอชไอวีในแรงงานข้ามชาติที่เป็นโรคซิฟิลิสและมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์: การศึกษาในจังหวัดพังงา”, วารสารโรคเอดส์, 31(1), น. 9–20. doi: 10.14456/taj.2019.2.