ภูริศรี ท. (2021) “การพัฒนาชุดกิจกรรมการอบรมตามหลักการ GE-TICA เรื่อง โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”, วารสารโรคเอดส์, 33(2), น. 91–101. doi: 10.14456/taj.2021.8.