พฤฒิสืบ ก. (2021) “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดนัดการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต”, วารสารโรคเอดส์, 33(3), น. 139–150. doi: 10.14456/taj.2021.12.