พันธ์เพชร ส. (2022) “การวิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”, วารสารโรคเอดส์, 34(1), น. 20–34. doi: 10.14456/taj.2022.2.