ดาราวุฒิมาประกรณ์ น. ., พึ่งสำราญ ด. ., ฮะวังจู ด. ., ตะเพียนทอง ค. . และ จันทร์แย้ม ส. . (2022) “ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์เสี่ยงในการใช้ถุงยางอนามัยกับความสนใจใช้ยาต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง”, วารสารโรคเอดส์, 34(1), น. 58–69. doi: 10.14456/taj.2022.5.