อัมพวา ภ. (2019) “ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดสงขลา”, วารสารโรคเอดส์, 31(1), น. 21–31. doi: 10.14456/taj.2019.3.