คูวิวัฒนชัย พ. . และ มอโท ส. . (2021) “การเปรียบเทียบผลของการยับยั้งไวรัส ในการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมรักษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเทียบกับ กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมของโรงพยาบาลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี”, วารสารโรคเอดส์, 31(1), น. 32–39. doi: 10.14456/taj.2019.4.