พูลเกษร ส. . และ ธไนศวรรยางกูล ส. (2021) “ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553”, วารสารโรคเอดส์, 31(2), น. 55–69. doi: 10.14456/taj.2019.6.