ธารณธนบูลย์ ว. (2021) “การประเมินรูปแบบการดูแล รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ของภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี”, วารสารโรคเอดส์, 31(2), น. 70–84. doi: 10.14456/taj.2019.7.