ตั้งปฐมวงศ์ ณ. (2021) “การสื่อสารที่ส่งผลต่อการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์: ภาพตัวแทน และความหมายต่อคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ”, วารสารโรคเอดส์, 31(3), น. 103–115. doi: 10.14456/taj.2019.8.