นามวงศ์ ถ., คำพัฒน์ ส. และ ปรัชญคุปต์ ป. (2021) “อัตราความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเยาวชน จังหวัดยโสธร”, วารสารโรคเอดส์, 31(3), น. 116–124. doi: 10.14456/taj.2019.9.