ผานะวงค์ น. (2021) “ผลการใช้โปรแกรมลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2562”, วารสารโรคเอดส์, 31(3), น. 125–141. doi: 10.14456/taj.2019.10.