สองทิศ ร. (2019) “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดตรัง”, วารสารโรคเอดส์, 31(3), น. 142–153. doi: 10.14456/taj.2019.11.